levandung2851996 7/6/2023 11:42:05 PM

cho tam giác ABC nhọn có trung tuyến AM . gọi D là điểm thuộc tia AM sao cho M là trung điểm AD
a, CM : tam giác MAC = tam giác MDB . từ đó suy ra BD // AC
b, gọi N là trung điểm AC . đường thẳng MN cắt BD tại K . CM : M là trung điểm của KN
c, gọi I,P lần lượt là trung điểm của AK và AB . CM : 3 đường thẳng AM,CP,NI đồng quy