uttambauhaha 7/2/2023 8:18:41 AM

Tại sao Phan Châu Trinh lại chủ trương cải cách?
A.
Do sớm tiếp thu những tư tưởng tiến bộ trên thế giới
B.
 Do xu hướng giải phóng dân tộc bằng khởi nghĩa vũ trang trước đó thất bại
C.
Do thất bại của phong trào Đông Du
D.
Do tư tưởng cải cách trên thế giới lúc bấy giờ xâm nhập mạnh vào Việt Nam